Administratívny pracovník – voľné pracovné miesto

Administratívny pracovník – voľné pracovné miesto

 MAS Medzi riekami, Zemplínska Široká 304, 072 13 Palín vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta:

 

Administratívny pracovník kancelárie MAS

Názov pozície: Administratívny pracovník

Rozsah práce: polovičný úväzok

Hrubá mzda: dohodnutá osobne

Miesto plnenia: Zemplínska Široká a pridelené regióny

Nástup: apríl/máj 2019

Pracovný pomer: polovičný úväzok, pracovná zmluva

 

Náplň práce:

 • informačná, organizačná a evidenčná práca kancelárie MAS (napr. organizačné zastrešenie zasadnutí orgánov MAS),
 • vybavovanie korešpondencie a písomnosti podľa pokynov nadriadeného, alebo všeobecných zásad organizácie,
 • spracovanie, triedenie a zápis údajov podľa pokynov nadriadeného, alebo všeobecných zásad organizácie,
 • vedenie evidencie, záznamov, protokolov, prehľadov a iných informácií organizačného útvaru,
 • komplexné zabezpečenie registratúry (najmä archivácia projektový zložiek užívateľov),
 • plnenie ďalších úloh na základe pokynu nadriadených.

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • skúsenosti s prípravou a realizáciou projektov výhodou
 • znalosť územia MAS, komunikačné, organizačné a prezentačné zručnosti
 • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka
 • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť
 • znalosť cudzích jazykov vítaná
 • aktívny vodič

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania  s priloženým štruktúrovaným profesijným životopisom doručte na poštovú adresu MAS Medzi riekami, Zemplínska Široká 304, 072 13 Palín alebo elektronicky na medziriekami@gmail.com.

Prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady MAS Medzi riekami oznámi termín a miesto výberového konania písomne, elektronickou poštou alebo telefonicky.

Ďalšie informácie: MAS Medzi riekami, tel.: 0910 721 075, email medziriekami@gmail.com.

Zdieľať na sociálnych sieťach