Projekty

11. júna 2019

Animácia a oživenie OZ Medzi riekami

Animácie a oživenie OZ Medzi riekami
11. júna 2019

Financovanie prevádzkových nákladov OZ Medzi riekami spojených s riadením uskutočňovania stratégie CLLD

Financovanie prevádzkových nákladov OZ Medzi riekami spojených s riadením uskutočňovania stratégie CLLD
10. júna 2019

Výzva na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP z PRV SR 2014 – 2020

MAS Občianske združenie Medzi riekami vyhlasuje výzvu č. 1 na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. Bližšie informácie spolu so žiadosťou o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov nájdete […]
6. júna 2019

Výzva podopatrenie 7.4 VS Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Pôdohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ zastúpená MAS Občianske združenie Medzi riekami vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie NFP v rámci implementácie stratégie CLLD z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. Informácie týkajúce sa tejto výzvy: Výzva […]
7. januára 2019

Akčný plán rozvoja okresu mesta Michalovce

Okres Michalovce bol dňa 19.10.2018 zaradený do zoznamu najmenej rozvinutých okresov. Nelichotivý titul však znamená, že v priebehu 4 rokov bude môcť čerpať finančné prostriedky vo výške 4,4 mil. eur vyčlenené Vládou SR na rozhýbanie hospodárskeho a sociálneho rozvoja a […]
3. apríla 2018

Projekt – Príprava stratégie miestneho rozvoja

Prijímateľ: Občianske združenie Medzi riekami   Názov projektu: Príprava stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou pre OZ Medzi riekami Hlavný cieľ projektu: Cieľom projektu je sformovanie životaschopného verejno-súkromného partnerstva za účelom prípravy stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou v súlade […]
6. júla 2017

Spoznaj svoj región na bicykli

Karpatská nadácia rozdelila 6 neziskovým organizáciám z košického a prešovského kraja finančnú podporu v celkovej výške 10 100 EUR a OZ Medzi riekami je medzi nimi. Grantová výzva MÁME RADI VÝCHOD 2017 oslovila viac ako 60 organizácií, ktoré sa tento rok […]
9. decembra 2016

Kraj, kde ľudia žijú radi

Hlavným cieľom projektu bolo prispieť k zvýšeniu a udržaniu kvality prírodného prostredia cieľového územia v karpatskom regióne a zlepšenie občianskeho života – aktivizácia a zvýšenie miestnych ľudských kapacít Špecifické ciele projektu: Zvýšiť kapacitu, akcieschopnosť a partnerstvo miestnych komunít v oblasti […]
1. júna 2016

Integrácia princípov a postupov ekologického manažmentu

Projekt „Integrácia princípov a postupov ekologického manažmentu do krajinného a vodohospodárskeho manažmentu na Východoslovenskej nížine (región Laborec-Uh)“ prispieva k zavedeniu princípov a postupov integrovaného riadenia ekosystémov do riadenia pôdneho a vodného hospodárstva v kontexte programu rozvoja vidieka Európskej […]
1. júna 2016

Ochrana chránených vtáčích území Senné a Medzibodrožie

Ochrana chránených vtáčích území Senné a Medzibodrožie, podporený v rámci programu LIFE NATURE, ktorého hlavným cieľom je zabezpečenie priaznivého stavu biotopov a ochrana hniezdiacich a migrujúcich vtákov. Projekt začala realizovať Štátna ochrana prírody v spolupráci so Slovenskou ornitologickou […]
30. mája 2016

Územný plán mikroregiónu Juh Šíravy – urbanistická štúdia

Územný plán mikroregiónu Juh Šíravy – urbanistická štúdia
30. mája 2016

Urbanistická štúdia Zemplínskej šíravy – I. Etapa

Urbanistická štúdia Zemplínskej šíravy – I. Etapa: štúdia ekologickej únosnosti rekreačného priestoru  Zemplínskej šíravy
30. mája 2016

Projekt – Územný plán mikroregiónu Juh Šíravy – prieskumy a rozbory

Územný plán mikroregiónu Juh Šíravy – prieskumy a rozbory