Dokumenty

Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou Občianskeho združenia Medzi riekami

Stiahnúť (.pdf)

Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou pre OZ Medzi riekami bola pripravená na obdobie rokov 2014 – 2020 za využitia partnerského prístupu, t. j. do jej prípravy boli v dostatočnej miere zapojené všetky relevantné skupiny obyvateľstva z územia. Ako doklad slúžia zápisnice a fotografie z jednotlivých stretnutí. V rámci týchto stretnutí boli identifikované potreby územia, ktoré by sa realizáciou stratégie mali naplniť, pričom do rozhodovania o ďalšom smerovaní územia boli zapojení miestni ľudia. S uplatňovaním tohto prístupu má OZ Medzi riekami už skúsenosti, nakoľko sa v minulosti pripravovala Integrovaná stratégia rozvoja územia za účasti miestnych obyvateľov.

Stratégia si kladie za cieľ skvalitniť život v obciach združených v OZ Medzi riekami podporou ekonomiky územia, skvalitnením dopravnej a environmentálnej infraštruktúry na území a skvalitnením prostredia pre život obyvateľov, čím integruje rôzne úrovne života.

Spoločným záujmom je riešiť problémy, ktoré presahujú hranice obcí a hľadať spoločné prvky/podujatia na odlíšenie a následnú spoločnú propagáciu územia ako celku.

Stanovy Občianského združenia Medzi riekami

Stiahnúť (.doc)

Občianske združenie Medzi riekami (skrátený názov OZ Medzi riekami)  je právnickou osobou podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ktorá vystupuje v právnych vzťahoch svojím menom a nesie zodpovednosť z týchto vzťahov vyplývajúcu.

Dodatok č. 1 k stanovám OZ MR

Stiahnúť (.doc)

Prihláška za člena Občianského združenia Medzi riekami

Stiahnúť (.doc)


 

Zdieľať na sociálnych sieťach