Kontaktné a fakturačné údaje MAS:

Sídlo Zemplínska Široká 304, 072 13 Palín
IČO 42108811
DIČ (ak relevantné) 2022938412
Názov banky Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu 4016791976/7500
IBAN SK75 7500 0000 0040 1679 1976
SWIFT CEKOSKBX
Predseda združenia
E-mail zemplinskasiroka@minet.sk
Telefón +421 911 649 723
Kontaktná osoba
E-mail medziriekami@gmail.com
Telefón +421 915 087 722

 

Zdieľať na sociálnych sieťach