Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom OZ Medzi riekami. Tvoria ho všetci členovia OZ.

Výkonný výbor

Výkonný výbor je najvyšší výkonný a rozhodovací orgán v období medzi valnými zhromaždeniami. Vykonáva činnosti v súlade so stanovami a vnútornými riadiacimi smernicami OZ Medzi riekami. Výkonný výbor má 15 členov z toho 4 členovia zastupujú neziskový sektor, 4 členovia zastupujú súkromný sektor a 7 členovia zastupujúverejný sektor.

Členovia výkonného výboru:

 1. Ing. Vladimír Mati, Obec Zemplínska Široká, predseda výkonného výboru
 2. Bc. František Genco, Obec Bajany
 3. Stanislav Mráz, Obec Čečehov
 4. Mgr. Gabriel Viňanský, Obec Zalužice
 5. Anton Kocela, Obec Pavlovce nad Uhom
 6. Vladimír Kováč, Obec Hatalov
 7. Ing. Iveta Pavliková , Obec Slavkovce
 8. Ing. Drahomíra Hlohinová , Nadácia na záchranu a obnovu senianskeho kaštieľa
 9. Ing. Matej Repel, PhD., SOS/BirdLife Slovensko
 10. Ing. Stanislav Krajňak, PhD., DHZ Hatalov
 11. Ing. Eva Tchuriková, Palín
 12. Ľudovít Tkáč, Sliepkovce
 13. Branislav Braššo, Eastgarden s.r.o., Čečehov
 14.  Anna Balogová, Zelenina V.A.M.,
 15. Ing. Juraj Paľovčík, Slavstroj s.r.o.

Výberová komisia

Výberová komisia je dočasným orgánom OZ MR a volí ju a odvoláva výkonný výbor. Výkonný výbor menuje vždy novú výberovú komisiu na každú výzvu. Výberová komisia má 5 členov. Členom výberovej komisie nemôže byť zároveň členom výkonného výboru. Výberová komisia zodpovedá za svoju činnosť výkonnému výboru.

Monitorovací výbor

Monitorovací  výbor je kontrolným orgánom OZ Medzi riekami, ktorý vykonáva najmä hodnotenie a kontrolu realizácie projektov v rámci implementácie stratégie. Volí a odvoláva ho výkonný výbor na obdobie implementovanie stratégie CLLD.

Členovia monitorovacieho výboru

 1. Kamil Minda – Obec Sliepkovce
 2. Eduard Baláž – Obec Lúčky – predseda monitorovacieho výboru
 3. Ing. arch. Eva Kutášová – podnikateľka
 4. Martina Vargová – OZ ResetH
 5. Dušan Hurčík – FS Hatalovčan

Revízna komisia

Revízna komisia je kontrólnym orgánom OZ MR a za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu. Revíznu komisiu tvoria 3 členovia, ktorých volí VZ.

Členovia  revíznej komisie:

 1. Ľubomír Macko – Obec Iňačovce
 2. Mgr. Marián Uhrina  – OZ LaVieNa – predseda revíznej komisie
 3. Ľudovít Tkáč – podnikateľ Sliepkovce

Kancelária OZ Medzi riekami

Kanceláriu OZ MR zriaďuje výkonný výbor na zabezpečenie spravovania verejných prostriedkov ako aj manažovanie činnosti OZ MR a realizáciu úloh OZ MR.

Fungovanie orgánov OZ Medzi riekami upravujú Stanovy OZ Medzi riekami.

Zdieľať na sociálnych sieťach