Odborný asistent – voľné pracovné miesto

Odborný asistent – voľné pracovné miesto

MAS Medzi riekami, Zemplínska Široká 304, 072 13 Palín vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta:

 

 

Odborný asistent kancelárie MAS

Názov pozície: Odborný asistent

Rozsah práce: polovičný úväzok

Hrubá mzda: bude dohodnutá osobne

Miesto plnenia: Zemplínska Široká a pridelené regióny

Nástup: apríl/máj 2019

Pracovný pomer: polovičný úväzok, pracovná zmluva

 

Náplň práce:

 • súčinnosť pri príprave a zmene výziev na predkladanie žiadostí o príspevok,
 • príjem a registrácia žiadostí o príspevok,
 • výkon formálnej kontroly prijatých žiadostí o príspevok,
 • príjem a vedenie evidencie prijatých žiadostí o platbu užívateľmi,
 • výkon základnej finančnej kontroly a administratívnej finančnej kontroly žiadosti o platbu užívateľa,
 • sledovanie a kontrola stavu vybavenia žiadosti o platbu užívateľa,
 • úhradu finančného príspevku užívateľovi,
 • účtovanie o poskytnutých príspevkoch užívateľom,
 • poskytovanie odbornej súčinnosti projektovému manažérovi pri plnení jeho úloh.

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie min. II. stupňa a min. odborná prax 2 roky alebo
 • ukončené úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou a min. odborná prax 3 roky
 • skúsenosti s prípravou a realizáciou projektov financovaných z fondov EÚ
 • skúsenosti s prípravou a implementáciou výzvy výhodou
 • znalosť územia MAS, komunikačné, organizačné a prezentačné zručnosti
 • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka
 • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť
 • znalosť cudzích jazykov vítaná
 • aktívny vodič

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania  s priloženým štruktúrovaným profesijným životopisom doručte na poštovú adresu MAS Medzi riekami, Zemplínska Široká 304, 072 13 Palín alebo elektronicky na medziriekami@gmail.com.

Prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady MAS Medzi riekami oznámi termín a miesto výberového konania písomne, elektronickou poštou alebo telefonicky.

Ďalšie informácie: MAS Medzi riekami, tel.: 0910 721 075, email medziriekami@gmail.com.

Zdieľať na sociálnych sieťach