Projektový manažér kancelárie MAS – voľné pracovné miesto

Projektový manažér kancelárie MAS – voľné pracovné miesto

MAS Medzi riekami, Zemplínska Široká 304, 072 13 Palín vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta:

 

 

Projektový manažér kancelárie MAS

Názov pozície: Projektový manažér / manažér MAS

Rozsah práce: plný pracovný úväzok

Hrubá mzda: bude dohodnutá osobne

Miesto plnenia: Zemplínska Široká a pridelené regióny

Nástup: apríl/máj 2019

Pracovný pomer: plný úväzok, pracovná zmluva

 

Náplň práce:

 • vedenie kancelárie MAS
 • príprava a zmena výziev na predkladanie žiadostí o príspevok
 • výkon formálnej kontroly prijatých žiadostí o príspevok
 • vypracovanie návrhu zmluvy s užívateľom/dodatku k zmluve s užívateľom
 • riadenie implementácie projektov užívateľov, zabezpečovanie riadenia procesov zmenového konania, finančné riadenie, monitorovanie a kontrola projektov vrátane kontroly na mieste
 • výkon základnej finančnej kontroly, administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste finančných operácií projektu
 • výkon kontroly výročných/záverečných/následných monitorovacích správ projektu
 • kontrola procesov verejného obstarávania (prieskumu trhu) užívateľov
 • riešenie individuálnych nezrovnalostí na projektovej úrovni

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou a viac ako 6 rokov praxe alebo
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa a viac ako 4 roky praxe
 • prax na zodpovedajúcej manažérskej pozícii alebo v oblasti projektového manažmentu alebo regionálneho rozvoja a
 • prax v oblasti tvorby, implementácie a koordinácie projektov v rámci štrukturálnych fondov EÚ
 • znalosť územia MAS, komunikačné, organizačné a prezentačné zručnosti
 • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka
 • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť
 • znalosť cudzích jazykov vítaná
 • aktívny vodič

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania  s priloženým štruktúrovaným profesijným životopisom doručte na poštovú adresu MAS Medzi riekami, Zemplínska Široká 304, 072 13 Palín alebo elektronicky na medziriekami@gmail.comPrihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady MAS Medzi riekami oznámi termín a miesto výberového konania písomne, elektronickou poštou alebo telefonicky.

Ďalšie informácie: MAS Medzi riekami, tel.: 0910 721 075, email medziriekami@gmail.com.

Zdieľať na sociálnych sieťach