Realizované projekty

9. decembra 2016

Kraj, kde ľudia žijú radi

Hlavným cieľom projektu bolo prispieť k zvýšeniu a udržaniu kvality prírodného prostredia cieľového územia v karpatskom regióne a zlepšenie občianskeho života – aktivizácia a zvýšenie miestnych ľudských kapacít Špecifické ciele projektu: Zvýšiť kapacitu, akcieschopnosť a partnerstvo miestnych komunít v oblasti […]
1. júna 2016

Integrácia princípov a postupov ekologického manažmentu

Projekt „Integrácia princípov a postupov ekologického manažmentu do krajinného a vodohospodárskeho manažmentu na Východoslovenskej nížine (región Laborec-Uh)“ prispieva k zavedeniu princípov a postupov integrovaného riadenia ekosystémov do riadenia pôdneho a vodného hospodárstva v kontexte programu rozvoja vidieka Európskej […]