Financovanie prevádzkových nákladov MAS OZ Medzi riekami spojených s riadením uskutočňovania stratégie CLLD – Fáza II

Názov projektu: Financovanie prevádzkových nákladov MAS OZ Medzi riekami spojených s riadením uskutočňovania stratégie CLLD – Fáza II.

 

Na základe vyhlásenej výzvy č. IROP-P05-SC511-2019-51 bola dňa 30.09.2019 zaslaná Žiadosť o poskytnutie NFP č. NFP302050Y485 s názvom „Financovanie prevádzkových nákladov MAS OZ Medzi riekami spojených s riadením uskutočňovania stratégie CLLD – Fáza II.“.

 

POSKYTOVATEĽ:                                         Ministerstvo pôdohospodárstva  a rozvoja vidieka SR
PRIJÍMATEĽ:                                                  OZ MR, Zemplínska Široká 304
CELKOVÉ VÝDAVKY:                                   126 535,51 €
VÝŠKA NFP:                                                   120 208,73 € 

Spolufinancov. z vlastných zdrojov                6 326,78€

KÓD ITMS2014+:                                            NFP302050Y485

Kód výzvy:                                                      IROP-PO5-SC511-2019-51

 

OPIS PROJEKTU: Hlavným cieľom projektu je dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov definovaných v schválenej stratégii CLLD pre územie OZ Medzi riekami (ďalej len “OZ MR”) prostredníctvom financovania prevádzkových nákladov na chod MAS OZ MR v období od 1.11.2019 do 31.12.2023 t.j. 50 mesiaov. Realizácia projektu umožní bezproblémový chod kancelárie MAS, ktorá bola vytvorená dňa 01.05.2019 na Obecnom úrade v Zemplínskej Širokej. Kancelária je vybavená všetkým technickým vybavením – nábytok, notebooky pre zamestnancov, multifunkčná tlačiareň, pripojenie na internet a pod. Kancelária bude svojim pôsobením vytvárať informačné a poradensko-konzultačné zázemie pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov finančných príspevkov pri implementácii stratégie CLLD. Projekt prispeje k plynulej implementácii stratégie CLLD, ktorej cieľom je zlepšiť kvalitu života obyvateľov obcí združených v OZ MR prostredníctvom využitia miestnych ľudských a prírodných zdrojov a vytvorením vhodných podmienok pre podnikanie.

Realizácia projektu bude zabezpečená prostredníctvom jednej hlavnej aktivity, ktorá spočíva v prevádzke kancelárie MAS. Táto aktivita bude zabezpečená prostredníctvom max. 5 pracovníkov  (projektový manažér, odborný administratívny asistent, ekonomický manažér a administratívny pracovník), ktorí sa budú systematicky venovať implementácii stratégie, napomáhať potenciálnym žiadateľom a následne prijímateľom počas celého obdobia implementácie stratégie poskytovaním relevantných informácií, vyhlasovaním výziev na predkladanie ŽoNFP, ich kontrolou a administráciou, uskutočňovaním informačných stretnutí pre potenciálnych žiadateľov a pod.

 

Medzi hlavné prevádzkové výdavky MAS budú patriť:

  • pracovná činnosť max. 5 pracovníkov kancelárie MAS (manažér na plný pracovný úväzok, ostatní zamestnanci na plný alebo polovičný úväzok v závislosti od reálnej potreby)
  • zabezpečenie činnosti externých odborných hodnotiteľov, ktorí budú hodnotiť predložené ŽoNFP
  • samotná prevádzka kancelárie – výdavky za prenájom kancelárie, cestovné výdavky zamestnancov a pod.

Kancelária MAS svojím aktívnym prístupom zabezpečí efektívnu implementáciu stratégie a dosiahnutie stanovených cieľov.

Zdieľať na sociálnych sieťach

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *