OZ Medzi riekami so sídlom v Zemplínskej Širokej vzniklo v auguste 2009 a registrácia na Ministerstve vnútra SR prebehla 7.10.2009. Úlohou združenia je všestranne prispievať k rozvoju územia, k skvalitneniu života obyvateľov, k rozvoju komunitných iniciatív, k zvyšovaniu environmentálneho a sociálneho uvedomenia občanov v súlade so zásadami trvalo udržateľného života v prihraničnom regióne Dolného Zemplína ohraničeného riekami Laborec a Uh.

Zakladajúcimi členmi OZ Medzi riekami sú zástupcovia samosprávy a individuálni členovia, ktorí sa združili s cieľom rozširovania medzisektorálnej spolupráce a vytvárania verejno-súkromných partnerstiev.

OZ má  54 členov – 26 samospráv (obce Bajany, Budkovce, Čečehov, Čierne pole, Dúbravka, Hatalov, Hažín, Hnojné, Iňačovce, Jastrabie pri Michalovciach, Lastomír, Lúčky, Malé Raškovce, Palín, Pavlovce nad Uhom, Senné, Slavkovce, Sliepkovce, Stretava, Stretavka, Vŕbnica, Zalužice, Závadka, Žbince, Zemplínska Široká, Zemplínske Kopčany), 14 podnikateľov a 14 neziskových organizácií.

Rozvoj územia nie je možné zabezpečiť prácou jedného alebo dvoch ľudí, je to dlhodobá spolupráca všetkých subjektov, ktorí v území žijú a vyvíjajú aktivity, či už podnikateľské alebo verejnoprospešné.

Vízia

Územie obcí združených v OZ Medzi riekami je miestom s dobrou kvalitou života a dobrými medziľudskými vzťahmi, s rozvinutým hospodárstvom využívajúcim miestne zdroje, s dostatkom pracovných príležitostí a za odvedenú prácu dostávajú obyvatelia uspokojivý zárobok. Územie poskytuje dostatok oddychových a voľnočasových aktivít pre všetky skupiny obyvateľstva, pričom obyvatelia územia sa aktívne zapájajú do ich organizovania. Je miestom s vytvorenými podmienkami pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu s kvalitnými službami a zachovanými tradíciami. Obyvatelia žijú v kvalitnom životnom prostredí s vybudovanou technickou, kultúrnou a sociálnou infraštruktúrou.

Strategický cieľ

Zlepšiť kvalitu života obyvateľov obcí združených v OZ Medzi riekami prostredníctvom využitia miestnych ľudských a prírodných zdrojov a vytvorením vhodných podmienok pre podnikanie.

Zdieľať na sociálnych sieťach