Prepojenie rôznych skupín obyvateľstva na území sa v budúcnosti uskutoční prostredníctvom kancelárie MAS, ktorá bude realizovať aktivity zamerané na propagáciu výstupov stratégie a semináre pre všetkých členov OZ MR, ktoré budú zamerané na rozširovanie vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie.

Pre účely hodnotenia a výberu projektov v rámci každej výzvy, OZ MR menuje vždy novú výberovú komisiu, ktorá sa môže skladať z rovnakých členov. Monitorovací výbor je volený a odvolávaný výkonným výborom na obdobie implementovania stratégie CLLD.

Výkonný výbor na zabezpečenie manažovania činnosti OZ MR, spravovanie verejných prostriedkov a realizáciu úloh združenia zriadi kanceláriu a menuje manažéra. Manažér zodpovedá výkonnému výboru OZ MR za každodennú činnosť kancelárie.

Funkcia manažéra OZ MR bude zahŕňať najmä nasledovné činnosti:

  • Vykonávanie formálnej kontroly prijatých projektových zámerov a ŽoNFP (projektov) od žiadateľov.
  • Poskytovanie informácií žiadateľom.
  • Zabezpečenie zberu informácií pre monitoring a hodnotenie a zabezpečenie ďalších administratívnych činností MAS (napr. príprava žiadostí o platbu, príprava podkladových dokumentov k verejnému obstarávaniu, účtovníctvu, príprava dokumentov na zasadnutia a zo zasadnutí jednotlivých orgánov OZ MR a pod.).
  • Príprava a manažovanie projektových výziev.
  • Zabezpečenie publicity a informovania.
  • Zabezpečenie ďalších informačných a vzdelávacích aktivít pre záujemcov.

V prípade udelenia štatútu MAS a realizácie stratégie sa predpokladá nárast administratívy, úloh a zodpovedností, a preto bude nutné posilniť kanceláriu OZ MR po stránke personálnej, technickej a materiálnej.

Zdieľať na sociálnych sieťach