Kancelária MAS vykonáva nasledujúce činnosti:

  • Vykonávanie formálnej kontroly prijatých projektových zámerov a ŽoNFP (projektov) od žiadateľov.
  • Poskytovanie informácií žiadateľom.
  • Zabezpečenie zberu informácií pre monitoring a hodnotenie a zabezpečenie ďalších administratívnych činností MAS (napr. príprava žiadostí o platbu, príprava podkladových dokumentov k verejnému obstarávaniu, účtovníctvu, príprava dokumentov na zasadnutia a zo zasadnutí jednotlivých orgánov OZ MR a pod.).
  • Príprava a manažovanie projektových výziev.
  • Zabezpečenie publicity a informovania.
  • Zabezpečenie ďalších informačných a vzdelávacích aktivít pre záujemcov.

Kontaktné údaje:

PhDr. Tomáš Červeňák – projektový manažér, manazer@medziriekami.sk

Mgr. Marcela Koščová – ekonomické oddelenie, ekonom@medziriekami.sk

Ing. Ľudmila Gajdošová – odborný pracovník, kancelaria@medziriekami.sk

Ing. Gréta Semanová – administratívny pracovník, kancelaria@medziriekami.sk,

telefonický kontakt: 0910 721 075

Zdieľať na sociálnych sieťach