Projekt – Príprava stratégie miestneho rozvoja

Prijímateľ: Občianske združenie Medzi riekami   Názov projektu: Príprava stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou pre OZ Medzi riekami Hlavný cieľ projektu: Cieľom projektu je sformovanie životaschopného verejno-súkromného partnerstva za účelom prípravy stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou v súlade s princípmi LEADER.   Číslo projektu: 191KE040009                                Začiatok realizácie aktivít projektu:…

čítať viac

Kraj, kde ľudia žijú radi

Hlavným cieľom projektu bolo prispieť k zvýšeniu a udržaniu kvality prírodného prostredia cieľového územia v karpatskom regióne a zlepšenie občianskeho života – aktivizácia a zvýšenie miestnych ľudských kapacít Špecifické ciele projektu: Zvýšiť kapacitu, akcieschopnosť a partnerstvo miestnych komunít v oblasti trvalo udržateľného rozvoja Zvýšiť účinnosť a inovatívnosť environmentálne šetrného rozvoja územia  cez realizáciu…

čítať viac

Integrácia princípov a postupov ekologického manažmentu

Projekt „Integrácia princípov a postupov ekologického manažmentu do krajinného a vodohospodárskeho manažmentu na Východoslovenskej nížine (región Laborec-Uh)“ prispieva k zavedeniu princípov a postupov integrovaného riadenia ekosystémov do riadenia pôdneho a vodného hospodárstva v kontexte programu rozvoja vidieka Európskej únie na roky 2007-2013 a k implementácii Dohovoru o ochrane rieky Dunaj…

čítať viac