Kontaktné a fakturačné údaje MAS:

Sídlo Zemplínska Široká 304, 072 13 Palín
IČO 42108811
DIČ (ak relevantné) 2022938412
Názov banky Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu 4016791976/7500
IBAN SK75 7500 0000 0040 1679 1976
SWIFT CEKOSKBX
Predseda združenia  Ing. Matej Repel, PhD.
Kontaktná osoba  Ing. Gréta Semanová
E-mail kancelaria@medziriekami.sk
Telefón +421 910 721 075
Zdieľať na sociálnych sieťach