Výzva podopatrenie 7.5 NS Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (platné od 01.07.2019)

Výzva podopatrenie 7.4 NS Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (platné od 01.07.2019)

Výzva podopatrenie 7.5 VS Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej intraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (zverejnené 13.06.2019) (platné od 20.06.2019)

Výzva č. 1 na výber OH pre ŽoNFP z PRV SR 2014-2020Žiadosť o zaradenie do zoznamu OH (zverejnené 10.06.2019)

Výzva podopatrenie 7.4 VS Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (zverejnené 06.06.2019)