Vitajte na webstránkach Občianského združenia Medzi riekami

Človek sa nevychováva preto, aby len žil, ale hlavne preto, aby niečo vykonal pre ľudí svojej obce, aby sa im stal užitočným; on sám je len druhým, lebo to prvé je vyššie a vznešenejšie nad jednotlivca.

Ľudovít Štúr


11. júna 2019

Animácia a oživenie OZ Medzi riekami

Animácie a oživenie OZ Medzi riekami
11. júna 2019

Financovanie prevádzkových nákladov OZ Medzi riekami spojených s riadením uskutočňovania stratégie CLLD

Financovanie prevádzkových nákladov OZ Medzi riekami spojených s riadením uskutočňovania stratégie CLLD
10. júna 2019

Výzva na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP z PRV SR 2014 – 2020

MAS Občianske združenie Medzi riekami vyhlasuje výzvu č. 1 na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. Bližšie informácie spolu so žiadosťou o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov nájdete […]
6. júna 2019

Výzva podopatrenie 7.4 VS Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Pôdohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ zastúpená MAS Občianske združenie Medzi riekami vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie NFP v rámci implementácie stratégie CLLD z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. Informácie týkajúce sa tejto výzvy: Výzva […]
27. mája 2019

Harmonogram výziev pre rok 2019

    MAS Medzi riekami vyhlasuje výzvy v rámci operačného programu Program rozvoja vidieka na rok 2019. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore 1 a súbore 2.
Zdieľať na sociálnych sieťach