Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-S539-512-002

Občianske združenie Medzi riekami vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy: IROP-CLLD-S539-512-002 Operačný program:     Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)Prioritná os:                 5 – Miestny rozvoj vedený komunitouInvestičná priorita:      5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho…

čítať viac

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-S539-511-001

Občianske združenie Medzi riekami vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy: IROP-CLLD-S539-511-001. Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os: 5 – Miestny rozvoj vedený komunitouInvestičná priorita: 5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitouŠpecifický cieľ: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania…

čítať viac

OZNAM!!!

Z dôvodu vzniku ohrozenia verejného zdravia a nevyhnutnosti prijať opatrenia na základe mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou Slovenskej republiky nebude kancelária Občianskeho združenia Medzi riekami od 16.03.2020 do odvolania dostupná pre verejnosť na osobné konzultácie. V prípade potreby konzultácií a informovania sú zamestnanci OZ MR dostupní na svojich e-mailových adresách a taktiež na zverejnených telefónnych kontaktoch….

čítať viac

Vítanie žeriavov – ZRUŠENÉ !!!

Na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Michalovciach v súvislosti s preventívnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu sa organizátori rozhodli akciu Vítanie žeriavov zrušiť.  Migrácia žeriavov popolavých je v plnom prúde a ich migráciu je možné pozorovať individuálne na pozorovacích vežiach náučného chodníka, ktoré sú prístupné bez obmedzenia.

čítať viac

Výzva 7.5 NS – Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Občianske združenie Medzi riekami vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP v rámci implementácie stratégie CLLD  z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.   Kritéria pre výber projektov Prílohy k výzve

čítať viac

Výzva 7.5 VS – Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Občianske združenie Medzi riekami vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP v rámci implementácie stratégie CLLD z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.   Kritéria pre výber projektov Prílohy k výzve

čítať viac

Výzva 7.4 VS – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Občianske združenie Medzi riekami vyhlasuje Výzvu na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD z PRV 2014 – 2020 Prílohy k výzve Kritéria pre výber projektov

čítať viac

Darujte 2% z dane na podporu OZ Medzi riekami

Ak sa rozhodnete darovať 2% dane, presný návod je uvedený nižšie:   Zamestnanci poukazujú VÝLUČNE prostredníctvom Vyhlásenie (editovateľné PDF)  Potvrdenie o zaplatení dane (editovateľné PDF)   Fyzické osoby podávajúce daňové priznanie prostredníctvom  Daňové priznanie typu A (editovateľné PDF) alebo  Daňové priznanie typu B (editovateľné PDF)   Ak chce dobrovoľník poukázať…

čítať viac

Výzva na predkladanie projektov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Michalovce vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku. Bližšie informácie k výzve na priloženom linku: https://www.minv.sk/swift_data/source/miestna_statna_sprava/okres_michalovce/akcny_plan/20200109/Vyzva%202_OUMI_2019.pdf

čítať viac

Dotazníky k hodnoteniu MAS Medzi riekami

V rámci sebahodnotenie vo vzťahu k realizácie Stratégie CLLD sme si pre vás pripravili dva typy dotazníkov: Dotazník pre verejnosť a predkladateľov projektov, ktorého odkaz je na priloženom linku: https://www.survio.com/survey/d/I1P1E4Y7J9Y9R8M2G   Dotazník pre členov MAS, ktorého odkaz je na priloženom linku: https://www.survio.com/survey/d/D2J1E1A2S2U6R2A4W   Prosíme Vás o ich vyplnenie podľa rozdelenia kam…

čítať viac

OZNAMY PPA

PPA oznamuje Miestnym akčným skupinám (ďalej MAS), ako aj žiadateľom o nenávratný finančný príspevok v rámci implementácie LEADER, že už naďalej nebude poskytovať odpovede na otázky zo strany MAS a žiadateľov, ktoré sa týkajú oprávnenosti výdavkov pre jednotlivé podopatrenia a rovnako oprávnenosti žiadateľa v rámci jednotlivých podopatrení. PPA má za…

čítať viac

Predkladanie ŽoNFP (často kladené otázky)

PPA na základe často kladených otázok a technických nedostatkov v ITMS2014+, Vám zasiela nasledovné informácie: 1. Povinná príloha v zmysle prílohy 6 B Príručky pre prijímateľa NFP z PRV SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER (ďalej len „Príručka pre prijímateľa LEADER“) pre splnenie…

čítať viac

Spoznaj svoj región na bicykli (3. ročník cyklistickej túry)

V sobotu 7.9.2019 sa uskutočnil 3. ročník obľúbenej cyklotúry spojenej so spoznávaním nášho regiónu. Zraz účastníkov bol o 9:00 hodine pred obecným úradom v Zemplínskej Širokej, kde všetkých účastníkov privítal starosta obce Zemplínska Široká a predseda Občianskeho združenia Medzi riekami Ing. Vladimír Mati. Spoločne sme sa vydali na cestu  cez obec Palín, kde sa…

čítať viac

ŠKOLENIE PRE NEVEREJNÝ SEKTOR

Téma: Postup podávania Žiadostí o NFP v rámci výziev podopatrení 7.4 a 7.5 pre neverejný sektor Kedy: 10.07.2019 (STREDA) o 10:00 hod. v sídle MAS OZ Medzi riekami (priestory Obecného úradu) Zemplínska Široká 304 Účasť prosíme nahlásiť emailom na: medziriekami@gmail.com do 09.07.2019 (UTOROK) 15:00 hod.

čítať viac

Akčný plán rozvoja okresu mesta Michalovce

Okres Michalovce bol dňa 19.10.2018 zaradený do zoznamu najmenej rozvinutých okresov. Nelichotivý titul však znamená, že v priebehu 4 rokov bude môcť čerpať finančné prostriedky vo výške 4,4 mil. eur vyčlenené Vládou SR na rozhýbanie hospodárskeho a sociálneho rozvoja a zamestnanosti. Hlavným cieľom podpory je tvorba nových pracovných miest. Tieto finančné prostriedky…

čítať viac

Spoznaj svoj región na bicykli (2. ročník cyklistickej túry)

Dňa 15.9.2018 o 9.00 hod bol v priestoroch oddychovej zóny obce Stretava zahájený štart 2.ročníka cyklistickej túry „Spoznaj svoj región na bicykli“ za účasti 29 účastníkov z toho 8 detí. V úvode starosta obce Marek Keher privítal zúčastnených, informoval ich o vybudovaní oddychovej zóny a poprial vydarený priebeh akcie. Ďalej privítal účastníkov aj predseda OZ…

čítať viac