Ukončenie výziev v rámci PRV

Oznamujeme potencionálnym žiadateľom, že dňa 31.12.2020 bolo ukončené podávanie žiadostí o NFP v rámci výziev PRV, podopatrenia: 7.5 pre neverejný sektor, 4.1, 4.2, 6.4 pre podnikateľské subjekty. Počet podaných žiadostí v rámci podopatrenia 7.5 pre neverejný sektor: 1

čítať viac

Ukončenie 4. kôl výziev v rámci IROP

Týmto oznamujeme potencionálnym žiadateľom, že v rámci výziev IROP boli ukončené 4. kolá nasledujúcich výziev: IROP-CLLD-S539-511-001 – ukončenie 15.11.2020 – počet podaných žiadostí 0 – max. výška alokácie 340 000,- EUR IROP-CLLD-S539-512-002 – ukončenie 14.11.2020 – počet podaných žiadostí 0 – max. výška alokácie 90 993,20,- EUR (výška zvyšných prostriedkov…

čítať viac

OZNAM

Z dôvodu prijatia ďalších bezpečnostných opatrení v súvislosti s pandémiou koronavírusu, nebude kancelária Občianskeho združenia Medzi riekami od 12.10.2020 do odvolania dostupná pre verejnosť na osobné konzultácie. V prípade potreby konzultácií a informovania sú zamestnanci OZ MR dostupní na svojich e-mailových adresách a taktiež na zverejnených telefónnych kontaktoch. S pozdravom, kolektív OZ MR

čítať viac

Aktualizácia výziev v rámci IROP

V súvislosti s delimitáciou sekcie programov regionálneho rozvoja na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR sa mení používanie loga ministerstva v dokumentoch a príslušných prílohách. Preto boli nasledujúce výzvy s prílohami aktualizované a ich novú podobu nájdete na priloženom odkaze: https://medziriekami.sk/category/irop/

čítať viac

Aktualizácia výziev v rámci PRV

Informujeme žiadateľov, že v rámci aktualizácie príručky pre prjímateľa na verziu 1.3 došlo k aktualizáciám vyhlásených výziev v rámci PRV 2014 – 2020. Aktuálne výzvy a prílohy nájdete v časti Projekty – Výzvy – PRV: https://medziriekami.sk/category/prv/

čítať viac

Ukončenie 3. hodnotiacich kôl v rámci výziev IROP

Informujeme žiadateľov, že 28.09.2020 bolo ukončené 3. hodnotiace kolo v rámci výzvy IROP-CLLD-S539-512-004. Počet podaných žiadostí: 0. Zvyšné finančné prostriedky: 107 500 €. Informujeme žiadateľov, že 30.09.2020 bolo ukončené 3. hodnotiace kolo v rámci výzvy IROP-CLLD-S539-512-003. Počet podaných žiadostí: 0. Zvyšné finančné prostriedky: 105 000 €.

čítať viac

Ukončenie 3. hodnotiacich kôl v rámci výziev IROP

Informujeme žiadateľov, že 14.09.2020 bolo ukončené 3. hodnotiace kolo v rámci výzvy IROP-CLLD-S539-512-002. Počet podaných žiadostí: 0. Zvyšné finančné prostriedky: 90 993,20 €. Výška zostatku finančných prostriedkov nie je záväzná z dôvodu prebiehajúceho procesu schvaľovania podaných žiadostí o príspevok. Informujeme žiadateľov, že 15.09.2020 bolo ukončené 3. hodnotiace kolo v rámci…

čítať viac

Oznam PPA – Výzva č.49/PRV/2020

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 24.8.2020 vyhlásila  PPA výzvu č. 49/PRV/2020 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 na opatrenie „21 – Výnimočná dočasná podpora pre poľnohospodárov a MSP, ktorí sú obzvlášť zasiahnutí krízou v dôsledku ochorenia COVID-19“….

čítať viac

Ukončenie 2. kôl výziev v rámci IROP

Dňom 30.07.2020 boli ukončené druhé kolá výziev v rámci IROP: IROP-CLLD-S539-512-004 počet podaných žiadostí: 0                zostatok finančných prostriedkov: 107 500 € IROP-CLLD-S539-512-003 počet podaných žiadostí: 0                zostatok finančných prostriedkov: 105 000 €

čítať viac

Ukončenie 2. kola výzvy v rámci IROP

Informujeme žiadateľov, že dňom 14.7 2020 bolo ukončené 2. kolo výzvy v rámci IROP: IROP-CLLD-S539-512-002. Počet podaných žiadostí: 1. Zostatok finančných prostriedkov na výzvu: 90 993,20 ,- EUR Výška zostatku finančných prostriedkov nie je záväzná z dôvodu prebiehajúceho procesu schvaľovania podaných žiadostí o príspevok.

čítať viac

Zmena výzvy 6.4

Týmto oznamujeme žiadateľom, že nastala zmena v predmetnej výzve. Dátum uzatvorenia výzvy: 31.12.2020. Aktuálne znenie výzvy nájdete na priloženom linku: https://medziriekami.sk/vyzva-6-4-podpora-na-investicie-do-vytvarania-a-rozvoja-nepolnoh-cinnosti/

čítať viac

Zmena výzvy 4.2

Oznamujeme žiadateľom, že nastala zmena v predmetnej výzve. Dátum uzavretia: 31.12.2020. Aktuálne znenie výzvy nájdete na priloženom linku: https://medziriekami.sk/vyzva-4-2-podpora-pre-investicie-na-spracovanie-uvadzanie-na-trh-a-alebo-vyvoj-polnoh-produktov/

čítať viac

Zmena výzvy 4.1

Vážení žiadatelia, týmto vám oznamujeme, že nastala zmena v predmetnej výzve. Dátum ukončenia: 31.12.2020. Znenie aktuálnej výzvy nájdete na priloženom linku: https://medziriekami.sk/vyzva-4-1-podpora-na-investicie-do-polnohospodarskych-podnikov/

čítať viac

Zmena výzvy 7.5/4 pre neverejný sektor

Týmto oznamujeme žiadateľom, že vyhlásená výzva 7.5/4 pre neverejný sektor bola aktualizovaná. Dátum uzavretia výzvy: 31.12.2020. Aktuálne znenie výzvy nájdete na priloženom linku: https://medziriekami.sk/vyzva-7-5-ns-podpora-na-investicie-do-rekreacnej-infrastruktury-turistickych-informacii-a-do-turistickej-infrastruktury-malych-rozmerov-na-verejne-vyuzitie/

čítať viac

Dotazník ELARD/REDR

V mene Národnej siete MAS SR ako členskej organizácie európskej siete ELARD by sme vás všetkých chceli požiadať o súčinnosť a pomoc pri zbere informácií z regiónov prostredníctvom dotazníka, ktorý pripravila práve iniciatíva ELARD. Tento dotazník môže byť veľmi prínosným zdrojom informácií na ovplyvňovanie európskych, ale i národných politík, ak…

čítať viac

Ukončenie 1. kôl výziev v rámci IROP

Informujeme žiadateľov, že dňom 30.5 2020 bolo ukončené 1. kolo výzvy v rámci IROP: IROP-CLLD-S539-512-004. Počet podaných žiadostí: 0. Zostatok finančných prostriedkov na výzvu: 107 500,- EUR Informujeme žiadateľov, že dňom 30.5 2020 bolo ukončené 1. kolo výzvy v rámci IROP: IROP-CLLD-S539-512-003. Počet podaných žiadostí: 0. Zostatok finančných prostriedkov na výzvu: 105 000,- EUR

čítať viac

Ukončenie 1. kôl výziev v rámci IROP

Informujeme žiadateľov, že dňom 14.5 2020 bolo ukončené 1. kolo výzvy v rámci IROP: IROP-CLLD-S539-512-002. Počet podaných žiadostí: 0. Zostatok finančných prostriedkov na výzvu: 105 000,- EUR Informujeme žiadateľov, že dňom 15.5 2020 bolo ukončené 1. kolo výzvy v rámci IROP: IROP-CLLD-S539-511-001. Počet podaných žiadostí: 0. Zostatok finančných prostriedkov na…

čítať viac

Zmena výzvy MAS_110/7.5/4

Informujeme žiadateľov, že nastala zmena výzvy 7.5 pre neverejný sektor. Dátum uzavretia výzvy sa posunul na termín: 30.06.2020. Aktuálnu výzvu nájdete na priloženom linku: https://medziriekami.sk/vyzva-7-5-ns-podpora-na-investicie-do-rekreacnej-infrastruktury-turistickych-informacii-a-do-turistickej-infrastruktury-malych-rozmerov-na-verejne-vyuzitie/

čítať viac

Najkrajšia fotografia z územia MAS 2020

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti 10. ročník súťaže o najkrajšiu fotografiu z územia MAS, ktorú vyhlasuje Národná sieť rozvoja vidieka SR pre miestne akčné skupiny. Využite príležitosť prezentovať krásy prírody vášho regiónu, inšpiratívnych ľudí a ich život na vidieku, ľudové zvyky a tradície, ako i miestne pozoruhodnosti… Informujte o tejto možnosti Vaše…

čítať viac

Projekt SMART RURAL

Projekt SMART RURAL je dva a pol ročný projekt pod záštitou E40 a podporovaný Európskou komisiou (DG AGRI). Cieľom projektu SMART RURAL je podporiť a inšpirovať obce k rozvoju a implementácii prístupu a stratégií “smart villages – chytré obce” po celej Európe. Pomocou projektu a získaním poznatkov o aktuálnom stave obcí vo vybraných krajinách Európy, bude možné…

čítať viac

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-S539-512-003

Miestna akčná skupina Občianske združenie Medzi riekami vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy: IROP-CLLD-S539-512-003. Operačný program:      Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)Prioritná os:                  5 – Miestny rozvoj vedený komunitouInvestičná priorita:       5.1 – Záväzné investície…

čítať viac