Predkladanie ŽoNFP (často kladené otázky)

PPA na základe často kladených otázok a technických nedostatkov v ITMS2014+, Vám zasiela nasledovné informácie:

1. Povinná príloha v zmysle prílohy 6 B Príručky pre prijímateľa NFP z PRV SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER (ďalej len „Príručka pre prijímateľa LEADER“) pre splnenie PPP Podmienka oprávnenosti z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie (týka sa predovšetkým podopatrení 4.1, 8.6, 7.4 (mimo kamerových systémov))

– Vyjadrenie Odboru starostlivosti o životné prostredie, či projekt podlieha zisťovaciemu konaniu alebo  podlieha povinnému hodnoteniu podľa zákona č. 24/2006 Z. z., sken listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (nepredkladá sa v prípade strojov a špecializovaných vozidiel)

– Vyjadrenie príslušného orgánu štátnej správy ochrany prírody či sa predložený projekt dotýka alebo nedotýka záujmov ochrany prírody a krajiny, sken listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (nepredkladá sa v prípade strojov a špecializovaných vozidiel)

 

 2. Do Výzvy na predkladanie ŽoNFP, vyhlásenej MAS, sa nemôže prihlásiť žiadateľ, ktorého štatutárny zástupca podpisoval všetky náležitosti súvisiace s vyhlásením Výzvy na predkladanie ŽoNFP, ani v prípade predĺženia Výzvy na predkladanie ŽoNFP. V danom prípade by uvedené PPA považovala za konflikt záujmov v prípade vyhlásenej Výzvy na predkladanie ŽoNFP a v rámci nej prijatých ŽoNFP.

 

3. Povinnou prílohou ku každej ŽoNFP je potvrdenie o bankovom účte žiadateľa, resp. zmluva s bankou.

 

4. Čestné prehlásenie v ŽoNFP – časť 15 . Doručené  ŽoNFP neobsahovali čestné prehlásenie v úplnom znení, v súčasnosti je v ITMS2014+ tento problém odstránený.

 

5. PPA informuje MAS, že bola do ŽoNFP časť 5 I Vytvorenie poskytnutej pomoci z EU zdrojov alebo národných vložená rozšírená funkcionalita:

Pomoc spolufinancovaná z Kohézneho fondu (CF)

Pomoc spolufinancovaná z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EAFRD)

Pomoc spolufinancovaná z Európskeho fondu námorného a rybného hospodárstva (EMFF)

Pomoc spolufinancovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF)

Pomoc spolufinancovaná z Európskeho sociálneho fondu (ESF)

Európsky rybársky fond (EFF)   

Programy a granty

Iná poskytnutá pomoc

– žiadateľ je povinný uvedenú podporu vyplniť za obdobie od roku 2007 po súčasnosť. V prípade , že MAS prijala v rámci vyhlásenej Výzvy na predkladanie ŽoNFP žiadosti, v ktorých žiadateľ nevyplnil požadované údaje, MAS zašle Výzvu na doplnenie ŽoNFP o rozšírené údaje o poskytnutej pomoci.

 

6. Pri vkladaní Verejného obstarávania do ITMS2014+ je žiadateľ povinný priradiť vizibilitu aj pre MAS aj pre PPA.

 

7. V rámci vyhodnocovania prijatých ŽoNFP  pri overení splnenia PPP – má MAS možnosť vyplniť áno/nie – áno vyplní aj v prípade ak nie je doložená žiadna príloha/nevyžaduje sa priloženie prílohy, ale daná PPP je splnená, nie iba v prípade, ak daná podmienka nie je zo strany MAS vôbec splnená (ani doloženou prílohou), a teda ŽoNFP nespĺňa všetky PPP a bude vydaný „Návrh na neschválenie PPA“.

Zdieľať na sociálnych sieťach

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *