Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-S539-511-001

Občianske združenie Medzi riekami vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy: IROP-CLLD-S539-511-001.

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os: 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou
Investičná priorita: 5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou
Špecifický cieľ: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií
Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií
Schéma pomoci: Schéma minimálnej pomoci na podporu mikro a malých podnikov 
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja 

Dátum vyhlásenia: 18. 3. 2020

Typ výzvy: otvorená výzva

Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl:
15.05.2020 – 1. kolo
15.07.2020 – 2. kolo
Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 15. dňu príslušného mesiaca.

Oprávnení žiadatelia:

Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2, písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, t.j.:
a) osoby zapísané v obchodnom registri,
b) osoby, ktoré nie sú zapísané v obchodnom registri a podnikajú na základe živnostenského oprávnenia.
Žiadateľom nemôže byť subjekt pôsobiaci v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby.
Zároveň osoba konajúca v mene oprávneného žiadateľa, ak je odlišná od štatutárneho orgánu žiadateľa, musí byť riadne splnomocnená na výkon predmetných úkonov.

 

Prílohy k žiadosti

Zdieľať na sociálnych sieťach

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *