Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-S539-512-003

Miestna akčná skupina Občianske združenie Medzi riekami vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy: IROP-CLLD-S539-512-003.

Operačný program:      Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)
Prioritná os:                  5 – Miestny rozvoj vedený komunitou
Investičná priorita:       5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou
Špecifický cieľ:             5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
Aktivita:                         D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení
Schéma pomoci:          neaplikuje sa
Fond:                             Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR”)

Dátum vyhlásenia:       08.04.2020

Typ výzvy:                     otvorená výzva

Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl:

30.05.2020 – 1. kolo

30.07.2020 – 2. kolo

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 30. dňu príslušného mesiaca.

Oprávnení žiadatelia:

a) obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení s počtom obyvateľov do 20 000 (vrátane),
b) združenia obcí podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
c) združenie právnických osôb podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,
d) občianske združenia podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov,
e) neziskové organizácie podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby,
f) cirkvi a náboženské spoločnosti registrované podľa zákona č. 308/1991 Zb. o slobode viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.

Zároveň osoba konajúca v mene oprávneného žiadateľa, ak je odlišná od štatutárneho orgánu žiadateľa, musí byť riadne splnomocnená na výkon predmetných úkonov.

Prílohy

Zdieľať na sociálnych sieťach

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *