Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-S539-512-004

Miestna akčná skupina Občianske združenie Medzi riekami vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy: IROP-CLLD-S539-512-004.

Operačný program:              Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)
Prioritná os:                          5 – Miestny rozvoj vedený komunitou
Investičná priorita:               5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou
Špecifický cieľ:                     5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
Aktivita:                                 C1 Komunitné sociálne služby
Schéma pomoci:                  neaplikuje sa
Fond:                                     Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR”)

Dátum vyhlásenia:               30. 3. 2020

Typ výzvy:                             otvorená výzva

Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl:

30.05.2020 – 1. kolo

30.07.2020 – 2- kolo

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 28. dňu príslušného mesiaca.

Oprávnení žiadatelia:

a) obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení s počtom obyvateľov do 20 000 (vrátane),
b) združenia obcí podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
c) občianske združenia podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov,
d) neziskové organizácie podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby,
e) cirkvi a náboženské spoločnosti registrované podľa zákona č. 308/1991 Zb. o slobode viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.
Zároveň osoba konajúca v mene oprávneného žiadateľa, ak je odlišná od štatutárneho orgánu žiadateľa, musí byť riadne splnomocnená na výkon predmetných úkonov.

 

Prílohy k žiadosti

Zdieľať na sociálnych sieťach

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *