Ukončenie 9. kôl v rámci výziev IROP

Týmto oznamujeme potencionálnym žiadateľom, že v rámci výziev IROP boli ukončené 9. kolá nasledujúcich výziev: IROP-CLLD-S539-511-001 – ukončenie 16.09.2021 – počet podaných žiadostí 0 – max. výška alokácie 340 000,- EUR IROP-CLLD-S539-512-002 – ukončenie 14.09.2021 – počet podaných žiadostí 0 – max. výška alokácie 105 000,- EUR IROP-CLLD-S539-512-004 – ukončenie 28.09.2021 – počet…

čítať viac

SPOZNAJ SVOJ REGIÓN NA BICYKLI – 5. ročník cyklotúry

V stredu 15.09.2021 sme organizovali ďalšiu cyklotúru nášho združenia, v poradí už 5.ročník tejto obľúbenej akcie v regióne. Lastomír – obecný úrad bol štartovným miestom pre vyše 80 členný pelotón. Zúčastnených privítal predseda združenie Ing. Matej Repel, PhD., ktorý oboznámil cyklistov o programe akcie, možnostiach zastávok a občerstvenia. Trasa viedla po území…

čítať viac

SPOZNAJ SVOJ REGIÓN NA BICYKLI 5. ročník cyklistickej túry

Srdečne pozývame všetkých priaznivcov cyklistiky na 5. ročník cyklotúry SPOZNAJ SVOJ REGIÓN NA BICYKLI, ktorá sa uskutoční v stredu 15.09.2021 od 10:00 hod so štartom v obci Lastomír pri obecnom úrade. Trasa bude vedená obcami: Sliepkovce, Budkovce, Stretava, Stretavka, Palín, Senné, Senianske rybníky, Iňačovce, Čečehov a pelotón ukončí svoju trasu…

čítať viac

IROP: Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

MIRRI zverejnilo výzvu na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb. Cyklodoprava v slovenských regiónoch sa dočká výraznej podpory vďaka novej eurofondovej výzve. Na budovanie a modernizáciu cyklotrás, ako aj na ďalšie riešenia, ktoré prispejú k rozvoju cyklodopravy, ide 21 miliónov  eur…

čítať viac

Predĺženie termínov uzavretia podnikateľských výziev PRV 4.1 a 4.2

Týmto informujeme potencionálnychžiadateľov, že termín uzavretia podnikateľských výziev 4.1 a 4.2 v rámci PRV bol predĺžený z 11.08.2021 nasledovne: výzva 4.1 – 29.10.2021 https://medziriekami.sk/vyzva-4-1-podpora-na-investicie-do-polnohospodarskych-podnikov-2/ výzva 4.2 – 15.09.2021 https://medziriekami.sk/vyzva-4-2-podpora-pre-investicie-na-spracovanie-uvadzanie-na-trh-a-alebo-vyvoj-polnohospodarskych-produktov/

čítať viac

Ukončenie 8. kôl v rámci výziev IROP

Týmto oznamujeme potencionálnym žiadateľom, že v rámci výziev IROP boli ukončené 8. kolá nasledujúcich výziev: IROP-CLLD-S539-511-001 – ukončenie 15.07.2021 – počet podaných žiadostí 0 – max. výška alokácie 340 000,- EUR IROP-CLLD-S539-512-002 – ukončenie 14.07.2021 – počet podaných žiadostí 0 – max. výška alokácie 105 000,- EUR IROP-CLLD-S539-512-004 – ukončenie 28.07.2021 – počet…

čítať viac

Výzva 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Občianske združenie Medzi riekami vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. Výzva Kritéria pre výber projektov Príručka Prílohy

čítať viac

Výzva 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Občianske združenie Medzi riekami vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 Výzva Príručka Kritéria pre výber projektov Prílohy

čítať viac

Pozvánka na WEBINÁR k Výzve Ministerstva hospodárstva pre obce a VÚC

Webinár k téme Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb, bude organizovaný Ministerstvom hospodárstva SR a agentúrou SARIO. Ministerstvo hospodárstva SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb podľa zákona č. 71/2013 Z. z. o…

čítať viac

Výzva na zvyšovanie kapacít MŠ z IROP už čoskoro!

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR čoskoro zverejní výzvu v objeme 13 miliónov eur z IROP, ktorá bude určená pre zriaďovateľov všetkých typov škôlok – od verejných, súkromných až po cirkevné, a to vo všetkých krajoch s výnimkou bratislavského. Žiadatelia môžu v rámci výzvy žiadať o podporu na: výstavbu nových objektov…

čítať viac

Pokračovanie poskytovania MOPS v obciach s prítomnosťou MRK

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán (SO) pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo dňa 9. júna 2021 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na poskytovanie individualizovanej podpory a asistenčných služieb s cieľom zmierniť socio-ekonomické dopady na osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením, vrátane osôb z prostredia MRK poskytovaním miestnej…

čítať viac

Dotácie na detské ihriská bez bariér

Rezort práce plánuje postaviť okolo 100 ekologických detských ihrísk. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci svojich dotačných kompetencií vyčlenilo v tomto roku 4,5 mil. eur na výstavbu 100 ekologických detských inkluzívnych ihrísk „RODINKA“ (RODinný INKluzívny Areál). Nové bezbariérové hracie areály pre deti a rodiny tak vyrastú v obciach…

čítať viac

Požiadavky NS MAS pre nové programové obdobie

Na Slovensku vrcholí príprava partnerskej dohody SR na roky 2021-2027 a návrh rozdelenia národnej alokácie. Národná sieť miestnych akčných skupín SR je znepokojená postojom riadiacich orgánov k príprave nového programového obdobia a požaduje diskusiu k témam implementačného mechanizmu, a to najmä využitia nástroja CLLD s financovaním z viacerých fondov. Pri súčasnom návrhu…

čítať viac

Ukončenie 7. kôl výziev v rámci IROP

Týmto oznamujeme potencionálnym žiadateľom, že v rámci výziev IROP boli ukončené 7. kolá nasledujúcich výziev: IROP-CLLD-S539-511-001 – ukončenie 15.05.2021 – počet podaných žiadostí 0 – max. výška alokácie 340 000,- EUR IROP-CLLD-S539-512-002 – ukončenie 14.05.2021 – počet podaných žiadostí 0 – max. výška alokácie 90 993,20,- EUR (výška zvyšných prostriedkov je orientačná, nakoľko…

čítať viac

Výzva na predloženie žiadostí na rozvojový projekt zameraný na organizáciu Letnej školy na základnej škole na školský rok 2020/2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)  vypisuje výzvu na rozvojový projekt „Letná škola na základnej škole v školskom roku 2020/2021“. Letné školy sú súčasťou opatrení MŠVVaŠ SR na zmiernenie dopadov dištančného vzdelávania na vzdelávacie výsledky žiakov. Zámer Letnej školy Zámerom Letnej školy je poskytnúť žiakom základných…

čítať viac

Ukončenie 6. kôl výziev v rámci IROP

Týmto oznamujeme potencionálnym žiadateľom, že v rámci výziev IROP boli ukončené 6. kolá nasledujúcich výziev: IROP-CLLD-S539-511-001 – ukončenie 15.03.2021 – počet podaných žiadostí 0 – max. výška alokácie 340 000,- EUR IROP-CLLD-S539-512-002 – ukončenie 14.03.2021 – počet podaných žiadostí 0 – max. výška alokácie 90 993,20,- EUR (výška zvyšných prostriedkov…

čítať viac

Online výzva na predkladanie projektových zámerov

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje nezáväznú online výzvu na predkladanie projektových zámerov, ktorá je určená pre kontinuálne vytváranie projektového zásobníka s cieľom umožnenia včasného a efektívneho čerpania finančných zdrojov z Fondu na spravodlivú transformáciu (ďalej aj ako „FST“). FST, ktorého finančné zdroje budú poskytované vo forme grantov, bude v programovom období…

čítať viac

Ukončenie 5. kôl v rámci výziev IROP

Týmto oznamujeme potencionálnym žiadateľom, že v rámci výziev IROP boli ukončené 5. kolá nasledujúcich výziev: IROP-CLLD-S539-511-001 – ukončenie 15.01.2021 – počet podaných žiadostí 0 – max. výška alokácie 340 000,- EUR IROP-CLLD-S539-512-002 – ukončenie 14.01.2021 – počet podaných žiadostí 0 – max. výška alokácie 90 993,20,- EUR (výška zvyšných prostriedkov…

čítať viac

Zverejnenie výzvy Karpatskej nadácie

Nadácia Ekopolis, Karpatská nadácia a Nadácia otvorenej spoločnosti otvorili 26. januára 2021 ďalšie, v poradí už tretie kolo výziev na predkladanie žiadostí o podporu v grantovom programe Active Citizens Fund – Slovakia. Viac informácií nájdete na priloženom linku: https://karpatskanadacia.sk/tretie-kolo-vyziev-active-citizens-fund-otvorene/?fbclid=IwAR2Sjm48fPxdTi31r76DOUwZHgvGcAUk_kyoGDfqU4bvi-T1uejKBe0pOVs

čítať viac

Ukončenie výziev v rámci PRV

Oznamujeme potencionálnym žiadateľom, že dňa 31.12.2020 bolo ukončené podávanie žiadostí o NFP v rámci výziev PRV, podopatrenia: 7.5 pre neverejný sektor, 4.1, 4.2, 6.4 pre podnikateľské subjekty. Počet podaných žiadostí v rámci podopatrenia 7.5 pre neverejný sektor: 1

čítať viac

Ukončenie 4. kôl výziev v rámci IROP

Týmto oznamujeme potencionálnym žiadateľom, že v rámci výziev IROP boli ukončené 4. kolá nasledujúcich výziev: IROP-CLLD-S539-511-001 – ukončenie 15.11.2020 – počet podaných žiadostí 0 – max. výška alokácie 340 000,- EUR IROP-CLLD-S539-512-002 – ukončenie 14.11.2020 – počet podaných žiadostí 0 – max. výška alokácie 90 993,20,- EUR (výška zvyšných prostriedkov…

čítať viac

OZNAM

Z dôvodu prijatia ďalších bezpečnostných opatrení v súvislosti s pandémiou koronavírusu, nebude kancelária Občianskeho združenia Medzi riekami od 12.10.2020 do odvolania dostupná pre verejnosť na osobné konzultácie. V prípade potreby konzultácií a informovania sú zamestnanci OZ MR dostupní na svojich e-mailových adresách a taktiež na zverejnených telefónnych kontaktoch. S pozdravom, kolektív OZ MR

čítať viac