Dobrovoľný hasičský zbor Žbince

Ochrana životov a zdravia občanov a ich majetku pred požiarmi a inými živelnými pohromami je najdôležitejšou úlohou spoločnosti a štátu. Popri štátnych orgánoch v oblasti ochrany pred požiarmi má významné miesto aj Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky.

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky je jednotným, účelovým, humánnym, politicky nezávislým dobrovoľným občianskym združením v súlade so zákonom SNR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Je právnou nástupkyňou bývalej jednotnej dobrovoľnej organizácie „Zväzu požiarnej ochrany ČSFR“ na území Slovenskej republiky.

V minulosti i dnes je základnou organizačnou jednotkou Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky dobrovoľný hasičský zbor. V súčasnej dobe je na Slovensku 2357 DHZ s počtom 90.000 členov. Tieto dobrovoľné hasičské zbory podľa územného princípu tvoria okresné a územné výbory Dobrovoľnej požiarnej ochrany. Tiež je ustanovených 8 krajských výborov, a to na delegačnom princípe. Každý kraj má zastúpenie v Prezídiu Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR.

DHZ Žbince sú základnou organizáciou DPO SR.

Adresa 072 16 Žbince
Telefón
e – mail
Facebook https://www.facebook.com/dhzzbince/
Zdieľať na sociálnych sieťach

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *