Mužská folklórna spevácka skupina LUČANE

  Naša mužská spevácka skupina „Lučane“ založená v roku 2002 už niekoľko rokov šíri doma, v blízkom regióne i v zahraničí (Maďarsko, Rumunsko) ľudové piesne našich otcov a materí. Počas roka skupina vystupuje na miestnych slávnostiach obce Lúčky ako Stavanie obecného mája, na Folklórnych slávnostiach, na oslave „Mikuláša“ a taktiež na…

čítať viac

Slovenský zväz telesne postihnutých

Slovenský zväz telesne postihnutých (ďalej SZTP) je celo republikový, dobrovoľný, humanitný a nepolitický subjekt, otvorený pre každého občana, ktorý sa chce podieľať na jeho poslaní. SZTP združuje občanov s telesným postihnutím a ťažkým telesným postihnutím, rodičov telesne postihnutých detí, rodinných príslušníkov telesne postihnutých občanov, priaznivcov telesne postihnutých bez rozdielu národnosti,…

čítať viac

Dobrovoľný hasičský zbor Hatalov

Ochrana životov a zdravia občanov a ich majetku pred požiarmi a inými živelnými pohromami je najdôležitejšou úlohou spoločnosti a štátu. Popri štátnych orgánoch v oblasti ochrany pred požiarmi má významné miesto aj Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky. Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky je jednotným, účelovým, humánnym, politicky nezávislým dobrovoľným občianskym…

čítať viac

Dobrovoľný hasičský zbor Žbince

Ochrana životov a zdravia občanov a ich majetku pred požiarmi a inými živelnými pohromami je najdôležitejšou úlohou spoločnosti a štátu. Popri štátnych orgánoch v oblasti ochrany pred požiarmi má významné miesto aj Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky. Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky je jednotným, účelovým, humánnym, politicky nezávislým dobrovoľným občianskym…

čítať viac

Nadácia záchrany a obnovy Senianskeho kaštieľa

Ako už z názvu vyplýva snažíme sa vlastnými rukami zachrániť renesančný Seniansky kaštieľ, ktorý je pýchou nášho okolia. Krásne prostredie kaštieľa je korunované jeho bezprostredným okolím vtáčieho raja Senianskych rybníkov. Kaštieľ reprezentujúci našu vlastnú históriu nám umožňuje robiť si našu prácu s radosťou a patričnou hrdosťou. Príďte, spoznajte a odneste…

čítať viac

Folklórna skupina Hatalovčan

Folklórna skupina Hatalovčan vznikla v máji 2011 v obci Hatalov. Skupina má 23 členov – 11 mužov a 12 žien. Vo svojich vystúpeniach sa prezentuje tancom, spevom, hovoreným slovom a pásmami ako Fašangi , Stavene mája, Vilija , Pitanki, prevažne z regiónu Zemplín, ale aj iných oblastí Slovenska. Veľký obdiv…

čítať viac

SOS/BirdLife Slovensko

Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko (SOS/BirdLife Slovensko) je mimovládna nezisková organizácia, ktorej hlavným poslaním je ochrana a výskum prírody, najmä voľne žijúceho vtáctva a jeho biotopov. Nadväzuje na činnosť a tradície Československé ornitologické společnosti (založená 1926) a je priamym nástupcom Slovenskej ornitologickej spoločnosti (založená 1985) a Spoločnosti pre ochranu vtáctva na…

čítať viac