OZNAMY PPA

  • PPA oznamuje Miestnym akčným skupinám (ďalej MAS), ako aj žiadateľom o nenávratný finančný príspevok v rámci implementácie LEADER, že už naďalej nebude poskytovať odpovede na otázky zo strany MAS a žiadateľov, ktoré sa týkajú oprávnenosti výdavkov pre jednotlivé podopatrenia a rovnako oprávnenosti žiadateľa v rámci jednotlivých podopatrení. PPA má za to, že doposiaľ poskytnuté informácie boli v dostatočnom rozsahu. PPA zverejní odpovede na otázky doručené na leader@apa.sk do 15.11.2019.
  • PPA oznamuje Miestnym akčným skupinám, ako aj žiadateľom o NFP v rámci implementácie LEADER, ktorí podali Žiadosť o nenávratný finančný prostriedok, že z dôvodu nejednoznačnej formulácie podmienky poskytnutia príspevku, ktorá mohla pripúšťať rozdielny výklad zo strany žiadateľov, a to: „Podmienka mať vysporiadané majetkovo – právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu“  a formou preukázania splnenia danej podmienky, keď má žiadateľ povinnosť doložiť Na origináli kópie z katastrálnej mapy situačné zakreslenie plánovanej investície (nepredkladá sa v prípade investícií do strojov)môže MAS zaslať žiadateľovi výzvu na doplnenie ŽoNFP, žiadateľ požadovanú (povinnú) prílohu doplní, pričom PPA bude akceptovať z dôvodov uvedených vyššie aj aktuálny dátum.
  • PPA zároveň opätovne dôrazne upozorňuje MAS  žiadateľov o NFP, že je neprípustné dokladovať vzťah k nehnuteľnosti iným spôsobom, ako je uvedený v prílohe 6 B Príručky pre prijímateľa   nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, verzia 1.1, to znamená, že nie je možné akceptovať súhlasné stanovisko vlastníka , resp. správcu pozemku, ani inak vydané stanovisko, vyjadrenie, keď je definovaná príloha: Nájomná/správcovská zmluva, alebo iná zmluva uzavretá min. na 5 rokov po predložení ŽoNFP.
  • do zverejnenia Príručky pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER – verzia 1.2 , nebude vydávať súhlasné stanovisko k žiadostiam MAS o aktualizáciu už Vyhlásených výziev MAS na predkladanie ŽoNFP a zároveň nebude vydávať súhlasné stanovisko k žiadostiam o vyhlásenie nových výziev MAS na predkladanie ŽoNFP.

V prípade akýchkoľvek technických problémov v systéme ITMS2014+ (späťvzatie žiadosti žiadateľom, nesprávny posun žiadosti v IS a pod.), je zo strany MAS potrebné mailom požiadať o zmenu v IS ITMS2014+ tak, aby pri jednotlivých ŽoNFP boli zadefinované nasledovné údaje: kód ŽoNFP, IČO a názov žiadateľa, kód Výzvy, ktorej sa oprava týka.

Mail adresujte na:  leader@apa.sk a zároveň v kópii na eva.bakova@apa.sk

Zdieľať na sociálnych sieťach

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *