Výzva 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Občianske združenie Medzi riekami vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. Výzva Kritéria pre výber projektov Príručka Prílohy

čítať viac

Výzva 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Občianske združenie Medzi riekami vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 Výzva Príručka Kritéria pre výber projektov Prílohy

čítať viac

Pozvánka na WEBINÁR k Výzve Ministerstva hospodárstva pre obce a VÚC

Webinár k téme Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb, bude organizovaný Ministerstvom hospodárstva SR a agentúrou SARIO. Ministerstvo hospodárstva SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb podľa zákona č. 71/2013 Z. z. o…

čítať viac

Výzva na zvyšovanie kapacít MŠ z IROP už čoskoro!

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR čoskoro zverejní výzvu v objeme 13 miliónov eur z IROP, ktorá bude určená pre zriaďovateľov všetkých typov škôlok – od verejných, súkromných až po cirkevné, a to vo všetkých krajoch s výnimkou bratislavského. Žiadatelia môžu v rámci výzvy žiadať o podporu na: výstavbu nových objektov…

čítať viac

Pokračovanie poskytovania MOPS v obciach s prítomnosťou MRK

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán (SO) pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo dňa 9. júna 2021 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na poskytovanie individualizovanej podpory a asistenčných služieb s cieľom zmierniť socio-ekonomické dopady na osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením, vrátane osôb z prostredia MRK poskytovaním miestnej…

čítať viac

Dotácie na detské ihriská bez bariér

Rezort práce plánuje postaviť okolo 100 ekologických detských ihrísk. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci svojich dotačných kompetencií vyčlenilo v tomto roku 4,5 mil. eur na výstavbu 100 ekologických detských inkluzívnych ihrísk „RODINKA“ (RODinný INKluzívny Areál). Nové bezbariérové hracie areály pre deti a rodiny tak vyrastú v obciach…

čítať viac

Požiadavky NS MAS pre nové programové obdobie

Na Slovensku vrcholí príprava partnerskej dohody SR na roky 2021-2027 a návrh rozdelenia národnej alokácie. Národná sieť miestnych akčných skupín SR je znepokojená postojom riadiacich orgánov k príprave nového programového obdobia a požaduje diskusiu k témam implementačného mechanizmu, a to najmä využitia nástroja CLLD s financovaním z viacerých fondov. Pri súčasnom návrhu…

čítať viac

Ukončenie 7. kôl výziev v rámci IROP

Týmto oznamujeme potencionálnym žiadateľom, že v rámci výziev IROP boli ukončené 7. kolá nasledujúcich výziev: IROP-CLLD-S539-511-001 – ukončenie 15.05.2021 – počet podaných žiadostí 0 – max. výška alokácie 340 000,- EUR IROP-CLLD-S539-512-002 – ukončenie 14.05.2021 – počet podaných žiadostí 0 – max. výška alokácie 90 993,20,- EUR (výška zvyšných prostriedkov je orientačná, nakoľko…

čítať viac

Výzva na predloženie žiadostí na rozvojový projekt zameraný na organizáciu Letnej školy na základnej škole na školský rok 2020/2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)  vypisuje výzvu na rozvojový projekt „Letná škola na základnej škole v školskom roku 2020/2021“. Letné školy sú súčasťou opatrení MŠVVaŠ SR na zmiernenie dopadov dištančného vzdelávania na vzdelávacie výsledky žiakov. Zámer Letnej školy Zámerom Letnej školy je poskytnúť žiakom základných…

čítať viac

Ukončenie 6. kôl výziev v rámci IROP

Týmto oznamujeme potencionálnym žiadateľom, že v rámci výziev IROP boli ukončené 6. kolá nasledujúcich výziev: IROP-CLLD-S539-511-001 – ukončenie 15.03.2021 – počet podaných žiadostí 0 – max. výška alokácie 340 000,- EUR IROP-CLLD-S539-512-002 – ukončenie 14.03.2021 – počet podaných žiadostí 0 – max. výška alokácie 90 993,20,- EUR (výška zvyšných prostriedkov…

čítať viac

Online výzva na predkladanie projektových zámerov

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje nezáväznú online výzvu na predkladanie projektových zámerov, ktorá je určená pre kontinuálne vytváranie projektového zásobníka s cieľom umožnenia včasného a efektívneho čerpania finančných zdrojov z Fondu na spravodlivú transformáciu (ďalej aj ako „FST“). FST, ktorého finančné zdroje budú poskytované vo forme grantov, bude v programovom období…

čítať viac

Ukončenie 5. kôl v rámci výziev IROP

Týmto oznamujeme potencionálnym žiadateľom, že v rámci výziev IROP boli ukončené 5. kolá nasledujúcich výziev: IROP-CLLD-S539-511-001 – ukončenie 15.01.2021 – počet podaných žiadostí 0 – max. výška alokácie 340 000,- EUR IROP-CLLD-S539-512-002 – ukončenie 14.01.2021 – počet podaných žiadostí 0 – max. výška alokácie 90 993,20,- EUR (výška zvyšných prostriedkov…

čítať viac

Zverejnenie výzvy Karpatskej nadácie

Nadácia Ekopolis, Karpatská nadácia a Nadácia otvorenej spoločnosti otvorili 26. januára 2021 ďalšie, v poradí už tretie kolo výziev na predkladanie žiadostí o podporu v grantovom programe Active Citizens Fund – Slovakia. Viac informácií nájdete na priloženom linku: https://karpatskanadacia.sk/tretie-kolo-vyziev-active-citizens-fund-otvorene/?fbclid=IwAR2Sjm48fPxdTi31r76DOUwZHgvGcAUk_kyoGDfqU4bvi-T1uejKBe0pOVs

čítať viac

Ukončenie výziev v rámci PRV

Oznamujeme potencionálnym žiadateľom, že dňa 31.12.2020 bolo ukončené podávanie žiadostí o NFP v rámci výziev PRV, podopatrenia: 7.5 pre neverejný sektor, 4.1, 4.2, 6.4 pre podnikateľské subjekty. Počet podaných žiadostí v rámci podopatrenia 7.5 pre neverejný sektor: 1

čítať viac

Ukončenie 4. kôl výziev v rámci IROP

Týmto oznamujeme potencionálnym žiadateľom, že v rámci výziev IROP boli ukončené 4. kolá nasledujúcich výziev: IROP-CLLD-S539-511-001 – ukončenie 15.11.2020 – počet podaných žiadostí 0 – max. výška alokácie 340 000,- EUR IROP-CLLD-S539-512-002 – ukončenie 14.11.2020 – počet podaných žiadostí 0 – max. výška alokácie 90 993,20,- EUR (výška zvyšných prostriedkov…

čítať viac

OZNAM

Z dôvodu prijatia ďalších bezpečnostných opatrení v súvislosti s pandémiou koronavírusu, nebude kancelária Občianskeho združenia Medzi riekami od 12.10.2020 do odvolania dostupná pre verejnosť na osobné konzultácie. V prípade potreby konzultácií a informovania sú zamestnanci OZ MR dostupní na svojich e-mailových adresách a taktiež na zverejnených telefónnych kontaktoch. S pozdravom, kolektív OZ MR

čítať viac

Aktualizácia výziev v rámci IROP

V súvislosti s delimitáciou sekcie programov regionálneho rozvoja na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR sa mení používanie loga ministerstva v dokumentoch a príslušných prílohách. Preto boli nasledujúce výzvy s prílohami aktualizované a ich novú podobu nájdete na priloženom odkaze: https://medziriekami.sk/category/irop/

čítať viac

Aktualizácia výziev v rámci PRV

Informujeme žiadateľov, že v rámci aktualizácie príručky pre prjímateľa na verziu 1.3 došlo k aktualizáciám vyhlásených výziev v rámci PRV 2014 – 2020. Aktuálne výzvy a prílohy nájdete v časti Projekty – Výzvy – PRV: https://medziriekami.sk/category/prv/

čítať viac

Ukončenie 3. hodnotiacich kôl v rámci výziev IROP

Informujeme žiadateľov, že 28.09.2020 bolo ukončené 3. hodnotiace kolo v rámci výzvy IROP-CLLD-S539-512-004. Počet podaných žiadostí: 0. Zvyšné finančné prostriedky: 107 500 €. Informujeme žiadateľov, že 30.09.2020 bolo ukončené 3. hodnotiace kolo v rámci výzvy IROP-CLLD-S539-512-003. Počet podaných žiadostí: 0. Zvyšné finančné prostriedky: 105 000 €.

čítať viac

Ukončenie 3. hodnotiacich kôl v rámci výziev IROP

Informujeme žiadateľov, že 14.09.2020 bolo ukončené 3. hodnotiace kolo v rámci výzvy IROP-CLLD-S539-512-002. Počet podaných žiadostí: 0. Zvyšné finančné prostriedky: 90 993,20 €. Výška zostatku finančných prostriedkov nie je záväzná z dôvodu prebiehajúceho procesu schvaľovania podaných žiadostí o príspevok. Informujeme žiadateľov, že 15.09.2020 bolo ukončené 3. hodnotiace kolo v rámci…

čítať viac

Oznam PPA – Výzva č.49/PRV/2020

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 24.8.2020 vyhlásila  PPA výzvu č. 49/PRV/2020 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 na opatrenie „21 – Výnimočná dočasná podpora pre poľnohospodárov a MSP, ktorí sú obzvlášť zasiahnutí krízou v dôsledku ochorenia COVID-19“….

čítať viac

Ukončenie 2. kôl výziev v rámci IROP

Dňom 30.07.2020 boli ukončené druhé kolá výziev v rámci IROP: IROP-CLLD-S539-512-004 počet podaných žiadostí: 0                zostatok finančných prostriedkov: 107 500 € IROP-CLLD-S539-512-003 počet podaných žiadostí: 0                zostatok finančných prostriedkov: 105 000 €

čítať viac