Výzva na predloženie žiadostí na rozvojový projekt zameraný na organizáciu Letnej školy na základnej škole na školský rok 2020/2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)  vypisuje výzvu na rozvojový projekt „Letná škola na základnej škole v školskom roku 2020/2021“. Letné školy sú súčasťou opatrení MŠVVaŠ SR na zmiernenie dopadov dištančného vzdelávania na vzdelávacie výsledky žiakov. Zámer Letnej školy Zámerom Letnej školy je poskytnúť žiakom základných…

čítať viac

Ukončenie 6. kôl výziev v rámci IROP

Týmto oznamujeme potencionálnym žiadateľom, že v rámci výziev IROP boli ukončené 6. kolá nasledujúcich výziev: IROP-CLLD-S539-511-001 – ukončenie 15.03.2021 – počet podaných žiadostí 0 – max. výška alokácie 340 000,- EUR IROP-CLLD-S539-512-002 – ukončenie 14.03.2021 – počet podaných žiadostí 0 – max. výška alokácie 90 993,20,- EUR (výška zvyšných prostriedkov…

čítať viac

Online výzva na predkladanie projektových zámerov

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje nezáväznú online výzvu na predkladanie projektových zámerov, ktorá je určená pre kontinuálne vytváranie projektového zásobníka s cieľom umožnenia včasného a efektívneho čerpania finančných zdrojov z Fondu na spravodlivú transformáciu (ďalej aj ako „FST“). FST, ktorého finančné zdroje budú poskytované vo forme grantov, bude v programovom období…

čítať viac

Ukončenie 5. kôl v rámci výziev IROP

Týmto oznamujeme potencionálnym žiadateľom, že v rámci výziev IROP boli ukončené 5. kolá nasledujúcich výziev: IROP-CLLD-S539-511-001 – ukončenie 15.01.2021 – počet podaných žiadostí 0 – max. výška alokácie 340 000,- EUR IROP-CLLD-S539-512-002 – ukončenie 14.01.2021 – počet podaných žiadostí 0 – max. výška alokácie 90 993,20,- EUR (výška zvyšných prostriedkov…

čítať viac

Zverejnenie výzvy Karpatskej nadácie

Nadácia Ekopolis, Karpatská nadácia a Nadácia otvorenej spoločnosti otvorili 26. januára 2021 ďalšie, v poradí už tretie kolo výziev na predkladanie žiadostí o podporu v grantovom programe Active Citizens Fund – Slovakia. Viac informácií nájdete na priloženom linku: https://karpatskanadacia.sk/tretie-kolo-vyziev-active-citizens-fund-otvorene/?fbclid=IwAR2Sjm48fPxdTi31r76DOUwZHgvGcAUk_kyoGDfqU4bvi-T1uejKBe0pOVs

čítať viac

Ukončenie výziev v rámci PRV

Oznamujeme potencionálnym žiadateľom, že dňa 31.12.2020 bolo ukončené podávanie žiadostí o NFP v rámci výziev PRV, podopatrenia: 7.5 pre neverejný sektor, 4.1, 4.2, 6.4 pre podnikateľské subjekty. Počet podaných žiadostí v rámci podopatrenia 7.5 pre neverejný sektor: 1

čítať viac

Ukončenie 4. kôl výziev v rámci IROP

Týmto oznamujeme potencionálnym žiadateľom, že v rámci výziev IROP boli ukončené 4. kolá nasledujúcich výziev: IROP-CLLD-S539-511-001 – ukončenie 15.11.2020 – počet podaných žiadostí 0 – max. výška alokácie 340 000,- EUR IROP-CLLD-S539-512-002 – ukončenie 14.11.2020 – počet podaných žiadostí 0 – max. výška alokácie 90 993,20,- EUR (výška zvyšných prostriedkov…

čítať viac

OZNAM

Z dôvodu prijatia ďalších bezpečnostných opatrení v súvislosti s pandémiou koronavírusu, nebude kancelária Občianskeho združenia Medzi riekami od 12.10.2020 do odvolania dostupná pre verejnosť na osobné konzultácie. V prípade potreby konzultácií a informovania sú zamestnanci OZ MR dostupní na svojich e-mailových adresách a taktiež na zverejnených telefónnych kontaktoch. S pozdravom, kolektív OZ MR

čítať viac

Aktualizácia výziev v rámci IROP

V súvislosti s delimitáciou sekcie programov regionálneho rozvoja na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR sa mení používanie loga ministerstva v dokumentoch a príslušných prílohách. Preto boli nasledujúce výzvy s prílohami aktualizované a ich novú podobu nájdete na priloženom odkaze: https://medziriekami.sk/category/irop/

čítať viac

Aktualizácia výziev v rámci PRV

Informujeme žiadateľov, že v rámci aktualizácie príručky pre prjímateľa na verziu 1.3 došlo k aktualizáciám vyhlásených výziev v rámci PRV 2014 – 2020. Aktuálne výzvy a prílohy nájdete v časti Projekty – Výzvy – PRV: https://medziriekami.sk/category/prv/

čítať viac

Ukončenie 3. hodnotiacich kôl v rámci výziev IROP

Informujeme žiadateľov, že 28.09.2020 bolo ukončené 3. hodnotiace kolo v rámci výzvy IROP-CLLD-S539-512-004. Počet podaných žiadostí: 0. Zvyšné finančné prostriedky: 107 500 €. Informujeme žiadateľov, že 30.09.2020 bolo ukončené 3. hodnotiace kolo v rámci výzvy IROP-CLLD-S539-512-003. Počet podaných žiadostí: 0. Zvyšné finančné prostriedky: 105 000 €.

čítať viac

Ukončenie 3. hodnotiacich kôl v rámci výziev IROP

Informujeme žiadateľov, že 14.09.2020 bolo ukončené 3. hodnotiace kolo v rámci výzvy IROP-CLLD-S539-512-002. Počet podaných žiadostí: 0. Zvyšné finančné prostriedky: 90 993,20 €. Výška zostatku finančných prostriedkov nie je záväzná z dôvodu prebiehajúceho procesu schvaľovania podaných žiadostí o príspevok. Informujeme žiadateľov, že 15.09.2020 bolo ukončené 3. hodnotiace kolo v rámci…

čítať viac

Oznam PPA – Výzva č.49/PRV/2020

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 24.8.2020 vyhlásila  PPA výzvu č. 49/PRV/2020 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 na opatrenie „21 – Výnimočná dočasná podpora pre poľnohospodárov a MSP, ktorí sú obzvlášť zasiahnutí krízou v dôsledku ochorenia COVID-19“….

čítať viac

Ukončenie 2. kôl výziev v rámci IROP

Dňom 30.07.2020 boli ukončené druhé kolá výziev v rámci IROP: IROP-CLLD-S539-512-004 počet podaných žiadostí: 0                zostatok finančných prostriedkov: 107 500 € IROP-CLLD-S539-512-003 počet podaných žiadostí: 0                zostatok finančných prostriedkov: 105 000 €

čítať viac

Ukončenie 2. kola výzvy v rámci IROP

Informujeme žiadateľov, že dňom 14.7 2020 bolo ukončené 2. kolo výzvy v rámci IROP: IROP-CLLD-S539-512-002. Počet podaných žiadostí: 1. Zostatok finančných prostriedkov na výzvu: 90 993,20 ,- EUR Výška zostatku finančných prostriedkov nie je záväzná z dôvodu prebiehajúceho procesu schvaľovania podaných žiadostí o príspevok.

čítať viac

Zmena výzvy 6.4

Týmto oznamujeme žiadateľom, že nastala zmena v predmetnej výzve. Dátum uzatvorenia výzvy: 31.12.2020. Aktuálne znenie výzvy nájdete na priloženom linku: https://medziriekami.sk/vyzva-6-4-podpora-na-investicie-do-vytvarania-a-rozvoja-nepolnoh-cinnosti/

čítať viac

Zmena výzvy 4.2

Oznamujeme žiadateľom, že nastala zmena v predmetnej výzve. Dátum uzavretia: 31.12.2020. Aktuálne znenie výzvy nájdete na priloženom linku: https://medziriekami.sk/vyzva-4-2-podpora-pre-investicie-na-spracovanie-uvadzanie-na-trh-a-alebo-vyvoj-polnoh-produktov/

čítať viac

Zmena výzvy 4.1

Vážení žiadatelia, týmto vám oznamujeme, že nastala zmena v predmetnej výzve. Dátum ukončenia: 31.12.2020. Znenie aktuálnej výzvy nájdete na priloženom linku: https://medziriekami.sk/vyzva-4-1-podpora-na-investicie-do-polnohospodarskych-podnikov/

čítať viac

Zmena výzvy 7.5/4 pre neverejný sektor

Týmto oznamujeme žiadateľom, že vyhlásená výzva 7.5/4 pre neverejný sektor bola aktualizovaná. Dátum uzavretia výzvy: 31.12.2020. Aktuálne znenie výzvy nájdete na priloženom linku: https://medziriekami.sk/vyzva-7-5-ns-podpora-na-investicie-do-rekreacnej-infrastruktury-turistickych-informacii-a-do-turistickej-infrastruktury-malych-rozmerov-na-verejne-vyuzitie/

čítať viac

Dotazník ELARD/REDR

V mene Národnej siete MAS SR ako členskej organizácie európskej siete ELARD by sme vás všetkých chceli požiadať o súčinnosť a pomoc pri zbere informácií z regiónov prostredníctvom dotazníka, ktorý pripravila práve iniciatíva ELARD. Tento dotazník môže byť veľmi prínosným zdrojom informácií na ovplyvňovanie európskych, ale i národných politík, ak…

čítať viac

Ukončenie 1. kôl výziev v rámci IROP

Informujeme žiadateľov, že dňom 30.5 2020 bolo ukončené 1. kolo výzvy v rámci IROP: IROP-CLLD-S539-512-004. Počet podaných žiadostí: 0. Zostatok finančných prostriedkov na výzvu: 107 500,- EUR Informujeme žiadateľov, že dňom 30.5 2020 bolo ukončené 1. kolo výzvy v rámci IROP: IROP-CLLD-S539-512-003. Počet podaných žiadostí: 0. Zostatok finančných prostriedkov na výzvu: 105 000,- EUR

čítať viac